Categories
ท่องเที่ยวลาว สถานที่ท่องเที่ยว เที่ยวลาว

วัดสีเมือง ประเทศลาว

วัดสีเมือง ประเทศลาว วัดสีเมือง (วัดศรีเมือง) หรือวัดเจ้าแม่สีเมือง ตั้งอยู่ที่กำแพงนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว เป็นวัดเก่าแก่ที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนชาวลาวให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก และยังเป็นที่ตั้งของเสาหลักเมืองประจำกำแพงนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว เปิดให้เข้าทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. หากใครที่มาเที่ยวประเทศลาว พลาดไม่ได้เลยที่จะต้องมาสักการะเจ้าแม่สีเมืองที่วัดสีเมืองแห่งนี้ เพียงบูชาดอกดาวเรืองและธูปเทียน และอธิฐานขอพรให้ได้ตามความประสงค์ ซึ่งประชาชนชาวลาวนิยมมาบนบานสานกล่าวที่วัดสีเมืองแห่งนี้ และมักจะสมหวังดั่งใจหมาย ยกเว้นเรื่องของความรักเท่านั้น แผนที่วัดสีเมือง ลาว

Categories
ท่องเที่ยวไทย สถานที่ท่องเที่ยว เที่ยวไทย

วัดป่าภูก้อน อุดรธานี

วัดป่าภูก้อน อุดรธานี วัดป่าภูก้อน ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ท้องที่บ้านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี เป็นรอยต่อระหว่าง 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย กำเนิดขึ้นจากการดำริชอบของพุทธบริษัทสี่ ผู้ตระหนักถึงคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและป่าต้นน้ำลำธาร ซึ่งกำลังถูกทำลาย กรมป่าไม้ได้ให้วัดป่าภูก้อนช่วยดูแลงานด้านป่าไม้ป่าสงวนแห่งชาติบนเนื้อที่กว่า 3,000 ไร่ เพื่อรักษาป้องกันไฟป่าและการบุกรุกทำลายป่าล่าสัตว์ วัดป่าภูก้อนจึงเป็นที่สงบสัปปายะ วิเวกควรแก่การบำเพ็ญภาวนารักษากายวาจาและจิตใจในกรรมฐานเป็นที่สุด ดังมีผู้ได้พบเห็นหลักฐานความอัศจรรย์ของธรรมชาติแห่งนี้อยู่เสมอ คณะศรัทธา จึงร่วมกันดำริสร้างพระมหาเจดีย์ นามว่า “พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์” โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานในสถานที่อันสมควรเพื่อสักการะบูชา และแสดงกตัญญูกตเวทิตาแด่คุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และบุรพอาจารย์กรรมฐานในแถบอีสาน ทั้งยังเป็นมงคลสถานที่พุทธศาสนิกชน จะได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของป่าไม้อันให้ประโยชน์ทั้งทางโลกและทาง ธรรม เป็นที่ปฏิบัติขัดเกลาจิตใจ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวอีสาน ซึ่งควรร่วมกันส่งเสริมรักษาอย่างจริงจังตลอดไป Views: วัดป่าภูก้อน อุดรธานี โดย weaq GoisGo (บีม วรัฏฐา จุลบุรมย์)

Categories
ท่องเที่ยวลาว สถานที่ท่องเที่ยว เที่ยวลาว

พระธาตุโพนเพา หลวงพระบาง

พระธาตุโพนเพา หลวงพระบาง พระธาตุโพนเพา เป็นพระธาตุที่อยู่นอกเมืองหลวงพระบางประมาณ 3 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนเชิงเขาทางไปบ้านผานม แขวงหลวงพระบาง ประเทศลาว เป็นวัดสร้างใหม่เพื่อเป็นที่วิปัสสนาธรรม และเป็นสถานที่จำพรรษาของภิกษุสงฆ์และสามเณรในช่วงเข้าพรรษา พระธาตุโพนเพา มีความแตกต่างจากเจดีย์องค์อื่น ๆ ในเมืองหลวงพระบาง ภายในพระธาตุนั้นสามารถเดินขึ้นไปชมความสวยงามในเจดีย์ ทั้ง 4  ชั้น และสามารถมองเห็นวิวของเมืองหลวงพระบางโดยรอบ แผนที่พระธาตุโพนเพา : 19.882965, 102.150603

Categories
ท่องเที่ยวลาว สถานที่ท่องเที่ยว เที่ยวลาว

วัดเชียงทอง หลวงพระบาง

วัดเชียงทอง หลวงพระบาง วัดเชียงทอง หรือ วัดเซียงทอง เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างที่สวยงามมาก ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำโขงในแขวงหลวงพระบาง ประเทศลาว สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2103 สร้างโดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์ผู้ครองอาณาจักรล้านช้าง และ ล้านนา ก่อนที่พระองค์จะย้ายเมืองหลวงมายังนครหลวงเวียงจันทน์ไม่นานนัก ภายในวัดเชียงทอง มีหอไหว้ใหญ่หลังสิม ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของสิม ซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ ในส่วนของแขนนางได้ทำขึ้นไม่โดยกลุ่มสกุลช่างเพียตัน ช่างประจำพระราชสำนัก หอไหว้หลังนี้ประดิษฐานพระม่านที่ชาวหลวงพระบางนับถือ ประชาชนชาวลาวนิยมมาบนบานเพื่อขอบุตรจากพระม่าน ค่าเข้าชมวัดเชียงทอง 20,000 กีบ หรือประมาณ 80 บาท เวลาเปิด-ปิด : 06.00 – 18.00 น. แผนที่วัดเชียงทอง หลวงพระบาง

Categories
ท่องเที่ยวลาว สถานที่ท่องเที่ยว เที่ยวลาว

วัดวิชุนราช หลวงพระบาง

วัดวิชุนราช หลวงพระบาง วัดวิชุนราช หรือ วัดวิซุน เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองหลวงพระบาง สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าวิชุลราชแห่งอาณาจักรล้านช้าง เมื่อ พ.ศ. 2058  และเมื่อถึงปี พ.ศ. 2343 พวกโจรธงดำภายใต้การบังคับบัญชาของพวกฮ่อได้เข้ามาโจมตี ทำให้วัดถูกทำลายไปส่วนหนึ่ง จึงมีการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ ในปี พ.ศ. 2441 และได้อัญเชิญพระบางมาประดิษฐานในวัดแห่งนี้ เอกลักษณ์ของวัดวิชุนราช จะพบเห็นได้จากประตูไม้ที่มีการแกะสลักอย่างสวยงาม และได้มีสถาปัตยกรรมแบบขอมที่ได้แบบมาจาปราสาทวัดภู แขวงจำปาศักดิ์ สปป.ลาว ในเขตลาวใต้ ด้านในของวัด มีพระพุทธรูปเก่าแก่ และศิลาจารึกรูปแบบต่าง ๆ มากมาย มเหสีของพระเจ้าวิชุลราช ได้ชักนำให้มีการสร้างพระธาตุที่มีรูปทรงเป็นทรงกลมตัดครึ่งขึ้น ซึ่งต่างจากพระธาตุอื่น ๆ มองดูคล้ายกับแตงโม จึงเรียกว่าพระธาตุหมากโม หรือพระธาตุปะทุม แผนที่วัดวิชุนราช หลวงพระบาง

Categories
ท่องเที่ยวลาว สถานที่ท่องเที่ยว เที่ยวลาว

วัดวิชุนราช หลวงพระบาง

วัดวิชุนราช หลวงพระบาง วัดวิชุนราช หรือ วัดวิซุน เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองหลวงพระบาง สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าวิชุลราชแห่งอาณาจักรล้านช้าง เมื่อ พ.ศ. 2058  และเมื่อถึงปี พ.ศ. 2343 พวกโจรธงดำภายใต้การบังคับบัญชาของพวกฮ่อได้เข้ามาโจมตี ทำให้วัดถูกทำลายไปส่วนหนึ่ง จึงมีการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ ในปี พ.ศ. 2441 และได้อัญเชิญพระบางมาประดิษฐานในวัดแห่งนี้ เอกลักษณ์ของวัดวิชุนราช จะพบเห็นได้จากประตูไม้ที่มีการแกะสลักอย่างสวยงาม และได้มีสถาปัตยกรรมแบบขอมที่ได้แบบมาจาปราสาทวัดภู แขวงจำปาศักดิ์ สปป.ลาว ในเขตลาวใต้ ด้านในของวัด มีพระพุทธรูปเก่าแก่ และศิลาจารึกรูปแบบต่าง ๆ มากมาย มเหสีของพระเจ้าวิชุลราช ได้ชักนำให้มีการสร้างพระธาตุที่มีรูปทรงเป็นทรงกลมตัดครึ่งขึ้น ซึ่งต่างจากพระธาตุอื่น ๆ มองดูคล้ายกับแตงโม จึงเรียกว่าพระธาตุหมากโม หรือพระธาตุปะทุม แผนที่วัดวิชุนราช หลวงพระบาง

Categories
ท่องเที่ยวลาว สถานที่ท่องเที่ยว เที่ยวลาว

วัดใหม่ หลวงพระบาง

วัดใหม่ หลวงพระบาง วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกกันสั้น ๆ ว่า วัดใหม่ ภายในโบสถ์ประดิษฐานพระพุทธรูป ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนชาวลาว ตั้งอยู่ถนนศรีสว่างวงศ์ แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว ซึ่งใกล้กับ พิพิธภัณฑ์พระราชวังหลวงพระบาง วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือ วัดใหม่ มีความโดดเด่น คือ พระอุโบสถที่แตกต่างจากวัดอื่น ๆ ในหลวงพระบางอย่างชัดเจน โดยเฉพาะหลังคาขนาดใหญ่ มีชายคาปิดคลุมลงทั้งสี่ด้านสองระดับต่อเนื่องกัน บนยอดหลังคาเป็นหน้าจั่วขนาดใหญ่ มีหลังคาเล็ก ๆ ซ้อนอยู่อีกชั้น กลางหลังคาประดับช่อฟ้า ด้านหลังมีหอขวางสร้างขึ้นติดกัน ซึ่งเชื่อว่ามาต่อเติมขึ้นในภายหลัง และส่วนบริเวณระเบียงด้านหน้ามีอาคารคล้ายศาลาครอบอยู่โดยมีหลังคาติดกับหลังพระอุโบสถ ในอดีตเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จสังฆราชบุญทัน ถือว่าเป็นพระสังฆราชองค์สุดท้ายของประเทศลาว และยังเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระบางในรัชสมัยเจ้ามหาชีวิตสักรินทรฤทธิ์จนถึงปีพ.ศ. 2437 จึงอัญเชิญไปประดิษฐานในหอพระบางในพระราชวังจวบจนปัจจุบัน จุดเด่นของวัดใหม่สุวรรณภูมาราม อยู่ที่ผนังด้านหน้าพระอุโบสถที่ตกแต่งด้วยภาพลงรักปิดทองสีเหลืองอร่ามตลอดแนวผนัง  โดยเล่าเรื่องพระเวสสันดรชาดก ฝีมือช่างเพียตัน ในปี พ.ศ.2339 มีทั้งรูปสัตว์ต่างๆ และเทวดา ในอุโบสถมีพระพุทธรูปนับหมื่นนับแสนองค์บนผนังสีแดง และใจกลางอุโบสถประดิษฐานพระประธานลักษณะเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่อง มีพระพักตร์งดงาม จัดเป็นกลุ่มพระพุทธรูปหลวงพระบางแบบหนึ่ง บริเวณด้านนอกตรงข้ามพระอุโบสถ อูบมูง ซึ่งเป็นอาคารหลังเล็ก ๆ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ค่าเข้าชม : […]

Categories
ท่องเที่ยวไทย สถานที่ท่องเที่ยว

สวนน้ำ อุดรวอเตอร์เวิล์ด

Udon Water World อุดรวอเตอร์เวิล์ด ตั้งอยู่ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นสวนน้ำอีกแห่งของเมืองอุดรธานีที่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ มีเครื่องเล่นสวนสนุกลอยฟ้า / เครื่องเล่นเอกซ์ตรีม และอาหาร เครื่องดื่ม ไว้คอยบริการ มีอัตราค่าบริการเครื่องเล่น ดังนี้ Udon Water World โซนสวนสนุกลอยน้ำ (รวมค่าเช่าชูชีพ) เด็กเล็ก ความสูงต่ำกว่า 80 ซม.     เข้าเล่นฟรี (ต้องมีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด) เด็กโต ความสูง 80-120 ซม.     โปรโมชั่นลดเหลือ 80 บาท ผู้ใหญ่ ความสูง 120 ซม.ขึ้นไป     โปรโมชั่นลดเหลือ 160 บาท Udon Water World เครื่องเล่นเอกซ์ตรีม (รวมชูชีพแล้ว) ฟลายบอร์ด 15+5 นาที […]

Categories
ท่องเที่ยวลาว สถานที่ท่องเที่ยว เที่ยวลาว

พิพิธภัณฑ์พระราชวังหลวงพระบาง สปป.ลาว

พิพิธภัณฑ์พระราชวัง หลวงพระบาง สปป.ลาว พิพิธภัณฑ์พระราชวังหลวงพระบาง สปป.ลาว ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ใจกลางเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว เป็นอาคารที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส มีลักษณะเป็นอาคารชั้นเดี่ยว ยกพื้นสูง สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานล้านช้างและฝรั่งเศส ด้านนอกอาคารเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ซึ่งพระราชวังแห่งนี้ เป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ เป็นระยะเวลานนาน จนสิ้นพระชนม์ ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2518 พระราชวังหลวงพระบาง จึงได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์พระราชวังหลวงพระบางเปิดให้เข้าชมทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์  เก็บค่าเข้าชมคนละ 30,000 กีบ หรือประมาณ 120 บาท แผนที่พิพิธภัณฑ์พระราชวังหลวง

Categories
ท่องเที่ยวลาว สถานที่ท่องเที่ยว เที่ยวลาว

พระธาตุพูสี หลวงพระบาง สปป.ลาว

พระธาตุพูสี เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว พูสี เป็นภูเขาที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง มีความสูงประมาณ 150 เมตร พูสี มีสองความเชื่อ คือ ภูเขาของพระฤาษี เดิมมีชื่อว่า ภูสรวง ครั้นเมื่อมีฤาษีไปอาศัยอยู่ชาวบ้านจึงเรียกว่าภูฤาษี หรือภูษีมาจนถึงปัจจุบัน และยังมีนักโบราณคดีบางคนเชื่อว่าภูสี อาจหมายถึง พูสีซึ่งเป็นศรีของเมืองหลวงพระบาง การเดินขึ้นไปบนยอดพระธาตุพูสี ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตรงข้ามพระราชวัง มีบันไดทั้งหมด 328 ขั้น ตลอดทางขึ้นพระธาตุพูสี จะร่มรื่นไปด้วยต้นจำปาหรือดอกลีลาวดี ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติลาว ทั้งสองข้างทาง เมื่อเดินทางไปถึงองค์พระธาตุพูสี ที่มีสีทองสุก ตัวพระธาตุเป็นทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมทาสีทอง ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริดเจ็ดชั้น สูงประมาณ 21 เมตร โดยรอบ ๆ พระธาตุพูสีจะมีทางเดินให้สามารถมองเห็นเมืองหลวงพระบางได้ 360 องศา และมองเห็นพิพิธภัณฑ์พระราชวัง สนามบิน สายน้ำโขงและน้ำคาน ที่ไหนผ่านเมืองหลวงพระบาง พูสี หรือธาตุพูสี ตั้งอยู่ที่แขวงหลวงพระบาง ประเทศลาว เวลาทำการทุกวัน มีค่าเข้าชมคนละ 20,000 กีบ หรือประมาณ 80 บาท แผนที่วัดพูสี […]