Categories
ท่องเที่ยวไทย สถานที่ท่องเที่ยว เที่ยวไทย

วัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน

วัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน วัดภูมินทร์ เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองน่าน เป็นวัดที่มีงานศิลปะจิตรกรรมฝาผนังงดงาม ตั้งอยู่ในตัวเมืองน่าน ถนนผากอง ตำบลเวียงใต้ เขต 1  ตรงข้ามกับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดน่าน วัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน มีพระอุโบสถทรงจตุรมุข พระประธานจตุรพักตร์ มีฐานเป็นรูปปั้นนาคสะดุ้งขนาดใหญ่ มองดูคล้ายพระอุโบสถตั้งอยู่บนพระนาคราช ซึ่งกรมศิลปากรได้สันนิฐานว่าเป็นพระอุโบสถทรงจตุรมุขของวัดภูมินทร์นี้ เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค์ ประดิษฐานนั่งประทับหันพระพักตร์ของพระพุทธรูปแต่ละองค์หันออกสู่ทิศทั้งสี่ตรงตามช่องประตูทั้ง 4 ด้าน โดยมีพระเจดีย์สี่เหลี่ยมย่อมุมสิบสองอยู่ตรงกลาง ศิลปะจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร์ เชื่อกันว่าวาดไว้ในสมัยเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าผู้ครองนครน่านในสมัยนั้น ในช่วงทำการบูรณะปฏิสังขรณ์วัด พระองค์ทรงให้ช่างศิลป์วาดเรื่องราววิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ความเป็นอยู่ และการแต่งกายของคนเมืองน่าน โดยถ่ายทอดผ่านลายพู่กันลงบนฝาผนังพระอุโบสถ ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นที่ยอมรับว่าเป็นผลงานที่ปราณีต และเป็นภาพที่โดดเด่นประจำวัดภูมินทร์ เป็นภาพชายหญิงคู่หนึ่งกำลังกระซิบสนทนา และมีชื่อเสียงว่าเป็นภาพ กระซิบรักบันลือโลก ดั่งบทกลอนบรรยายภาพ กระซิบรักบันลือโลก ของปู่ม่านย่าม่าน ดังนี้ กำฮักน้อง กูปี้จักเอาไว้ในน้ำ ก็กลัวหนาว จักเอาไว้ปื้นอากาศกลางหาว ก็กลัวหมอกเหมย ชอนดาวลงมาคะลุม จักเอาไปใส่ในวังข่วงคุ้ม ก็กลัวเจ้าจะปะใส่ แล้วลู่เอาไป ก็เลยเอาไว้ในอกในใจ๋ ตัวจายปีนี้ […]

Categories
ท่องเที่ยวไทย สถานที่ท่องเที่ยว เที่ยวไทย

วัดป่าภูก้อน อุดรธานี

วัดป่าภูก้อน อุดรธานี วัดป่าภูก้อน ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ท้องที่บ้านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี เป็นรอยต่อระหว่าง 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย กำเนิดขึ้นจากการดำริชอบของพุทธบริษัทสี่ ผู้ตระหนักถึงคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและป่าต้นน้ำลำธาร ซึ่งกำลังถูกทำลาย กรมป่าไม้ได้ให้วัดป่าภูก้อนช่วยดูแลงานด้านป่าไม้ป่าสงวนแห่งชาติบนเนื้อที่กว่า 3,000 ไร่ เพื่อรักษาป้องกันไฟป่าและการบุกรุกทำลายป่าล่าสัตว์ วัดป่าภูก้อนจึงเป็นที่สงบสัปปายะ วิเวกควรแก่การบำเพ็ญภาวนารักษากายวาจาและจิตใจในกรรมฐานเป็นที่สุด ดังมีผู้ได้พบเห็นหลักฐานความอัศจรรย์ของธรรมชาติแห่งนี้อยู่เสมอ คณะศรัทธา จึงร่วมกันดำริสร้างพระมหาเจดีย์ นามว่า “พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์” โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานในสถานที่อันสมควรเพื่อสักการะบูชา และแสดงกตัญญูกตเวทิตาแด่คุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และบุรพอาจารย์กรรมฐานในแถบอีสาน ทั้งยังเป็นมงคลสถานที่พุทธศาสนิกชน จะได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของป่าไม้อันให้ประโยชน์ทั้งทางโลกและทาง ธรรม เป็นที่ปฏิบัติขัดเกลาจิตใจ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวอีสาน ซึ่งควรร่วมกันส่งเสริมรักษาอย่างจริงจังตลอดไป Views: วัดป่าภูก้อน อุดรธานี โดย weaq GoisGo (บีม วรัฏฐา จุลบุรมย์)