Categories
ท่องเที่ยวไทย สถานที่ท่องเที่ยว เที่ยวไทย

วัดป่าภูก้อน อุดรธานี

วัดป่าภูก้อน อุดรธานี วัดป่าภูก้อน ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ท้องที่บ้านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี เป็นรอยต่อระหว่าง 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย กำเนิดขึ้นจากการดำริชอบของพุทธบริษัทสี่ ผู้ตระหนักถึงคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและป่าต้นน้ำลำธาร ซึ่งกำลังถูกทำลาย กรมป่าไม้ได้ให้วัดป่าภูก้อนช่วยดูแลงานด้านป่าไม้ป่าสงวนแห่งชาติบนเนื้อที่กว่า 3,000 ไร่ เพื่อรักษาป้องกันไฟป่าและการบุกรุกทำลายป่าล่าสัตว์ วัดป่าภูก้อนจึงเป็นที่สงบสัปปายะ วิเวกควรแก่การบำเพ็ญภาวนารักษากายวาจาและจิตใจในกรรมฐานเป็นที่สุด ดังมีผู้ได้พบเห็นหลักฐานความอัศจรรย์ของธรรมชาติแห่งนี้อยู่เสมอ คณะศรัทธา จึงร่วมกันดำริสร้างพระมหาเจดีย์ นามว่า “พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์” โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานในสถานที่อันสมควรเพื่อสักการะบูชา และแสดงกตัญญูกตเวทิตาแด่คุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และบุรพอาจารย์กรรมฐานในแถบอีสาน ทั้งยังเป็นมงคลสถานที่พุทธศาสนิกชน จะได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของป่าไม้อันให้ประโยชน์ทั้งทางโลกและทาง ธรรม เป็นที่ปฏิบัติขัดเกลาจิตใจ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวอีสาน ซึ่งควรร่วมกันส่งเสริมรักษาอย่างจริงจังตลอดไป Views: วัดป่าภูก้อน อุดรธานี โดย weaq GoisGo (บีม วรัฏฐา จุลบุรมย์)

Categories
ท่องเที่ยวไทย สถานที่ท่องเที่ยว

สวนน้ำ อุดรวอเตอร์เวิล์ด

Udon Water World อุดรวอเตอร์เวิล์ด ตั้งอยู่ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นสวนน้ำอีกแห่งของเมืองอุดรธานีที่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ มีเครื่องเล่นสวนสนุกลอยฟ้า / เครื่องเล่นเอกซ์ตรีม และอาหาร เครื่องดื่ม ไว้คอยบริการ มีอัตราค่าบริการเครื่องเล่น ดังนี้ Udon Water World โซนสวนสนุกลอยน้ำ (รวมค่าเช่าชูชีพ) เด็กเล็ก ความสูงต่ำกว่า 80 ซม.     เข้าเล่นฟรี (ต้องมีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด) เด็กโต ความสูง 80-120 ซม.     โปรโมชั่นลดเหลือ 80 บาท ผู้ใหญ่ ความสูง 120 ซม.ขึ้นไป     โปรโมชั่นลดเหลือ 160 บาท Udon Water World เครื่องเล่นเอกซ์ตรีม (รวมชูชีพแล้ว) ฟลายบอร์ด 15+5 นาที […]