Categories
ท่องเที่ยวลาว สถานที่ท่องเที่ยว เที่ยวลาว

พิพิธภัณฑ์พระราชวังหลวงพระบาง สปป.ลาว

พิพิธภัณฑ์พระราชวัง หลวงพระบาง สปป.ลาว พิพิธภัณฑ์พระราชวังหลวงพระบาง สปป.ลาว ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ใจกลางเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว เป็นอาคารที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส มีลักษณะเป็นอาคารชั้นเดี่ยว ยกพื้นสูง สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานล้านช้างและฝรั่งเศส ด้านนอกอาคารเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ซึ่งพระราชวังแห่งนี้ เป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ เป็นระยะเวลานนาน จนสิ้นพระชนม์ ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2518 พระราชวังหลวงพระบาง จึงได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์พระราชวังหลวงพระบางเปิดให้เข้าชมทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์  เก็บค่าเข้าชมคนละ 30,000 กีบ หรือประมาณ 120 บาท แผนที่พิพิธภัณฑ์พระราชวังหลวง

Categories
ท่องเที่ยวลาว สถานที่ท่องเที่ยว เที่ยวลาว

พระธาตุพูสี หลวงพระบาง สปป.ลาว

พระธาตุพูสี เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว พูสี เป็นภูเขาที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง มีความสูงประมาณ 150 เมตร พูสี มีสองความเชื่อ คือ ภูเขาของพระฤาษี เดิมมีชื่อว่า ภูสรวง ครั้นเมื่อมีฤาษีไปอาศัยอยู่ชาวบ้านจึงเรียกว่าภูฤาษี หรือภูษีมาจนถึงปัจจุบัน และยังมีนักโบราณคดีบางคนเชื่อว่าภูสี อาจหมายถึง พูสีซึ่งเป็นศรีของเมืองหลวงพระบาง การเดินขึ้นไปบนยอดพระธาตุพูสี ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตรงข้ามพระราชวัง มีบันไดทั้งหมด 328 ขั้น ตลอดทางขึ้นพระธาตุพูสี จะร่มรื่นไปด้วยต้นจำปาหรือดอกลีลาวดี ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติลาว ทั้งสองข้างทาง เมื่อเดินทางไปถึงองค์พระธาตุพูสี ที่มีสีทองสุก ตัวพระธาตุเป็นทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมทาสีทอง ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริดเจ็ดชั้น สูงประมาณ 21 เมตร โดยรอบ ๆ พระธาตุพูสีจะมีทางเดินให้สามารถมองเห็นเมืองหลวงพระบางได้ 360 องศา และมองเห็นพิพิธภัณฑ์พระราชวัง สนามบิน สายน้ำโขงและน้ำคาน ที่ไหนผ่านเมืองหลวงพระบาง พูสี หรือธาตุพูสี ตั้งอยู่ที่แขวงหลวงพระบาง ประเทศลาว เวลาทำการทุกวัน มีค่าเข้าชมคนละ 20,000 กีบ หรือประมาณ 80 บาท แผนที่วัดพูสี […]