Categories
ท่องเที่ยวไทย สถานที่ท่องเที่ยว เที่ยวไทย

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี พิษณุโลก

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี ตั้งอยู่ ถนนวิสุทธิกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 20 บาท ก่อตั้งโดย จ่าสิบเอก ดร. ทวี บูรณเขตต์ ผู้มีฝีมือในทางประติมากรรม ได้รับการเชิดชูเกียรติมากมาย และได้รับการยกย่องให้เป็น บุคคลดีเด่นทางวัฒนธรรมสาขาการช่างฝีมือ แขนงช่างหล่อ ในปี พ.ศ.2526 และได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งการประกาศเกียรติคุณเป็น คนดีศรีพิษณุโลก พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีเป็นที่เก็บรวบรวมข้าวของเครื่องใช้พื้นบ้านจากพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งเป็นเครื่องมือทำมาหากินของชาวบ้านในอดีต ตั้งแต่ชิ้นเล็ก ๆ จนถึงชิ้นใหญ่ เช่น เครื่องจักสาน เครื่องปั้นดินเผา เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ เช่น เครื่องวิดน้ำด้วยมือ เครื่องสีข้าว เครื่องมือดักจับสัตว์ รวมกันแล้วนับหมื่นชิ้น โดยมีเจตนารมย์ที่จะให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เป็นคลังแห่งความรู้ ด้วยเห็นว่าสิ่งของเครื่องใช้ล้วนมีความสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต โลกทัศน์ ตลอดจนการดำรงชีวิตของคนไทยในอดีตได้เป็นอย่างดี จนได้รับการยอมรับว่าเป็นขุมทรัพย์ทางประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาไทย และได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ประเภทหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว […]

Categories
ท่องเที่ยวไทย สถานที่ท่องเที่ยว เที่ยวไทย

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี พิษณุโลก

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี ตั้งอยู่ ถนนวิสุทธิกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 20 บาท ก่อตั้งโดย จ่าสิบเอก ดร. ทวี บูรณเขตต์ ผู้มีฝีมือในทางประติมากรรม ได้รับการเชิดชูเกียรติมากมาย และได้รับการยกย่องให้เป็น บุคคลดีเด่นทางวัฒนธรรมสาขาการช่างฝีมือ แขนงช่างหล่อ ในปี พ.ศ.2526 และได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งการประกาศเกียรติคุณเป็น คนดีศรีพิษณุโลก พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีเป็นที่เก็บรวบรวมข้าวของเครื่องใช้พื้นบ้านจากพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งเป็นเครื่องมือทำมาหากินของชาวบ้านในอดีต ตั้งแต่ชิ้นเล็ก ๆ จนถึงชิ้นใหญ่ เช่น เครื่องจักสาน เครื่องปั้นดินเผา เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ เช่น เครื่องวิดน้ำด้วยมือ เครื่องสีข้าว เครื่องมือดักจับสัตว์ รวมกันแล้วนับหมื่นชิ้น โดยมีเจตนารมย์ที่จะให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เป็นคลังแห่งความรู้ ด้วยเห็นว่าสิ่งของเครื่องใช้ล้วนมีความสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต โลกทัศน์ ตลอดจนการดำรงชีวิตของคนไทยในอดีตได้เป็นอย่างดี จนได้รับการยอมรับว่าเป็นขุมทรัพย์ทางประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาไทย และได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ประเภทหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว […]