Categories
ท่องเที่ยวลาว สถานที่ท่องเที่ยว เที่ยวลาว

วัดวิชุนราช หลวงพระบาง

วัดวิชุนราช หลวงพระบาง วัดวิชุนราช หรือ วัดวิซุน เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองหลวงพระบาง สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าวิชุลราชแห่งอาณาจักรล้านช้าง เมื่อ พ.ศ. 2058  และเมื่อถึงปี พ.ศ. 2343 พวกโจรธงดำภายใต้การบังคับบัญชาของพวกฮ่อได้เข้ามาโจมตี ทำให้วัดถูกทำลายไปส่วนหนึ่ง จึงมีการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ ในปี พ.ศ. 2441 และได้อัญเชิญพระบางมาประดิษฐานในวัดแห่งนี้ เอกลักษณ์ของวัดวิชุนราช จะพบเห็นได้จากประตูไม้ที่มีการแกะสลักอย่างสวยงาม และได้มีสถาปัตยกรรมแบบขอมที่ได้แบบมาจาปราสาทวัดภู แขวงจำปาศักดิ์ สปป.ลาว ในเขตลาวใต้ ด้านในของวัด มีพระพุทธรูปเก่าแก่ และศิลาจารึกรูปแบบต่าง ๆ มากมาย มเหสีของพระเจ้าวิชุลราช ได้ชักนำให้มีการสร้างพระธาตุที่มีรูปทรงเป็นทรงกลมตัดครึ่งขึ้น ซึ่งต่างจากพระธาตุอื่น ๆ มองดูคล้ายกับแตงโม จึงเรียกว่าพระธาตุหมากโม หรือพระธาตุปะทุม แผนที่วัดวิชุนราช หลวงพระบาง

Categories
ท่องเที่ยวลาว สถานที่ท่องเที่ยว เที่ยวลาว

วัดวิชุนราช หลวงพระบาง

วัดวิชุนราช หลวงพระบาง วัดวิชุนราช หรือ วัดวิซุน เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองหลวงพระบาง สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าวิชุลราชแห่งอาณาจักรล้านช้าง เมื่อ พ.ศ. 2058  และเมื่อถึงปี พ.ศ. 2343 พวกโจรธงดำภายใต้การบังคับบัญชาของพวกฮ่อได้เข้ามาโจมตี ทำให้วัดถูกทำลายไปส่วนหนึ่ง จึงมีการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ ในปี พ.ศ. 2441 และได้อัญเชิญพระบางมาประดิษฐานในวัดแห่งนี้ เอกลักษณ์ของวัดวิชุนราช จะพบเห็นได้จากประตูไม้ที่มีการแกะสลักอย่างสวยงาม และได้มีสถาปัตยกรรมแบบขอมที่ได้แบบมาจาปราสาทวัดภู แขวงจำปาศักดิ์ สปป.ลาว ในเขตลาวใต้ ด้านในของวัด มีพระพุทธรูปเก่าแก่ และศิลาจารึกรูปแบบต่าง ๆ มากมาย มเหสีของพระเจ้าวิชุลราช ได้ชักนำให้มีการสร้างพระธาตุที่มีรูปทรงเป็นทรงกลมตัดครึ่งขึ้น ซึ่งต่างจากพระธาตุอื่น ๆ มองดูคล้ายกับแตงโม จึงเรียกว่าพระธาตุหมากโม หรือพระธาตุปะทุม แผนที่วัดวิชุนราช หลวงพระบาง