Categories
ท่องเที่ยวลาว สถานที่ท่องเที่ยว เที่ยวลาว

วัดใหม่ หลวงพระบาง

วัดใหม่ หลวงพระบาง วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกกันสั้น ๆ ว่า วัดใหม่ ภายในโบสถ์ประดิษฐานพระพุทธรูป ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนชาวลาว ตั้งอยู่ถนนศรีสว่างวงศ์ แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว ซึ่งใกล้กับ พิพิธภัณฑ์พระราชวังหลวงพระบาง วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือ วัดใหม่ มีความโดดเด่น คือ พระอุโบสถที่แตกต่างจากวัดอื่น ๆ ในหลวงพระบางอย่างชัดเจน โดยเฉพาะหลังคาขนาดใหญ่ มีชายคาปิดคลุมลงทั้งสี่ด้านสองระดับต่อเนื่องกัน บนยอดหลังคาเป็นหน้าจั่วขนาดใหญ่ มีหลังคาเล็ก ๆ ซ้อนอยู่อีกชั้น กลางหลังคาประดับช่อฟ้า ด้านหลังมีหอขวางสร้างขึ้นติดกัน ซึ่งเชื่อว่ามาต่อเติมขึ้นในภายหลัง และส่วนบริเวณระเบียงด้านหน้ามีอาคารคล้ายศาลาครอบอยู่โดยมีหลังคาติดกับหลังพระอุโบสถ ในอดีตเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จสังฆราชบุญทัน ถือว่าเป็นพระสังฆราชองค์สุดท้ายของประเทศลาว และยังเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระบางในรัชสมัยเจ้ามหาชีวิตสักรินทรฤทธิ์จนถึงปีพ.ศ. 2437 จึงอัญเชิญไปประดิษฐานในหอพระบางในพระราชวังจวบจนปัจจุบัน จุดเด่นของวัดใหม่สุวรรณภูมาราม อยู่ที่ผนังด้านหน้าพระอุโบสถที่ตกแต่งด้วยภาพลงรักปิดทองสีเหลืองอร่ามตลอดแนวผนัง  โดยเล่าเรื่องพระเวสสันดรชาดก ฝีมือช่างเพียตัน ในปี พ.ศ.2339 มีทั้งรูปสัตว์ต่างๆ และเทวดา ในอุโบสถมีพระพุทธรูปนับหมื่นนับแสนองค์บนผนังสีแดง และใจกลางอุโบสถประดิษฐานพระประธานลักษณะเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่อง มีพระพักตร์งดงาม จัดเป็นกลุ่มพระพุทธรูปหลวงพระบางแบบหนึ่ง บริเวณด้านนอกตรงข้ามพระอุโบสถ อูบมูง ซึ่งเป็นอาคารหลังเล็ก ๆ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ค่าเข้าชม : […]