Categories
ท่องเที่ยวลาว สถานที่ท่องเที่ยว เที่ยวลาว

วัดใหม่ หลวงพระบาง

วัดใหม่ หลวงพระบาง วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกกันสั้น ๆ ว่า วัดใหม่ ภายในโบสถ์ประดิษฐานพระพุทธรูป ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนชาวลาว ตั้งอยู่ถนนศรีสว่างวงศ์ แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว ซึ่งใกล้กับ พิพิธภัณฑ์พระราชวังหลวงพระบาง วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือ วัดใหม่ มีความโดดเด่น คือ พระอุโบสถที่แตกต่างจากวัดอื่น ๆ ในหลวงพระบางอย่างชัดเจน โดยเฉพาะหลังคาขนาดใหญ่ มีชายคาปิดคลุมลงทั้งสี่ด้านสองระดับต่อเนื่องกัน บนยอดหลังคาเป็นหน้าจั่วขนาดใหญ่ มีหลังคาเล็ก ๆ ซ้อนอยู่อีกชั้น กลางหลังคาประดับช่อฟ้า ด้านหลังมีหอขวางสร้างขึ้นติดกัน ซึ่งเชื่อว่ามาต่อเติมขึ้นในภายหลัง และส่วนบริเวณระเบียงด้านหน้ามีอาคารคล้ายศาลาครอบอยู่โดยมีหลังคาติดกับหลังพระอุโบสถ ในอดีตเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จสังฆราชบุญทัน ถือว่าเป็นพระสังฆราชองค์สุดท้ายของประเทศลาว และยังเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระบางในรัชสมัยเจ้ามหาชีวิตสักรินทรฤทธิ์จนถึงปีพ.ศ. 2437 จึงอัญเชิญไปประดิษฐานในหอพระบางในพระราชวังจวบจนปัจจุบัน จุดเด่นของวัดใหม่สุวรรณภูมาราม อยู่ที่ผนังด้านหน้าพระอุโบสถที่ตกแต่งด้วยภาพลงรักปิดทองสีเหลืองอร่ามตลอดแนวผนัง  โดยเล่าเรื่องพระเวสสันดรชาดก ฝีมือช่างเพียตัน ในปี พ.ศ.2339 มีทั้งรูปสัตว์ต่างๆ และเทวดา ในอุโบสถมีพระพุทธรูปนับหมื่นนับแสนองค์บนผนังสีแดง และใจกลางอุโบสถประดิษฐานพระประธานลักษณะเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่อง มีพระพักตร์งดงาม จัดเป็นกลุ่มพระพุทธรูปหลวงพระบางแบบหนึ่ง บริเวณด้านนอกตรงข้ามพระอุโบสถ อูบมูง ซึ่งเป็นอาคารหลังเล็ก ๆ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ค่าเข้าชม : […]

Categories
ท่องเที่ยวลาว สถานที่ท่องเที่ยว เที่ยวลาว

พิพิธภัณฑ์พระราชวังหลวงพระบาง สปป.ลาว

พิพิธภัณฑ์พระราชวัง หลวงพระบาง สปป.ลาว พิพิธภัณฑ์พระราชวังหลวงพระบาง สปป.ลาว ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ใจกลางเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว เป็นอาคารที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส มีลักษณะเป็นอาคารชั้นเดี่ยว ยกพื้นสูง สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานล้านช้างและฝรั่งเศส ด้านนอกอาคารเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ซึ่งพระราชวังแห่งนี้ เป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ เป็นระยะเวลานนาน จนสิ้นพระชนม์ ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2518 พระราชวังหลวงพระบาง จึงได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์พระราชวังหลวงพระบางเปิดให้เข้าชมทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์  เก็บค่าเข้าชมคนละ 30,000 กีบ หรือประมาณ 120 บาท แผนที่พิพิธภัณฑ์พระราชวังหลวง

Categories
ท่องเที่ยวลาว สถานที่ท่องเที่ยว เที่ยวลาว

พระธาตุพูสี หลวงพระบาง สปป.ลาว

พระธาตุพูสี เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว พูสี เป็นภูเขาที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง มีความสูงประมาณ 150 เมตร พูสี มีสองความเชื่อ คือ ภูเขาของพระฤาษี เดิมมีชื่อว่า ภูสรวง ครั้นเมื่อมีฤาษีไปอาศัยอยู่ชาวบ้านจึงเรียกว่าภูฤาษี หรือภูษีมาจนถึงปัจจุบัน และยังมีนักโบราณคดีบางคนเชื่อว่าภูสี อาจหมายถึง พูสีซึ่งเป็นศรีของเมืองหลวงพระบาง การเดินขึ้นไปบนยอดพระธาตุพูสี ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตรงข้ามพระราชวัง มีบันไดทั้งหมด 328 ขั้น ตลอดทางขึ้นพระธาตุพูสี จะร่มรื่นไปด้วยต้นจำปาหรือดอกลีลาวดี ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติลาว ทั้งสองข้างทาง เมื่อเดินทางไปถึงองค์พระธาตุพูสี ที่มีสีทองสุก ตัวพระธาตุเป็นทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมทาสีทอง ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริดเจ็ดชั้น สูงประมาณ 21 เมตร โดยรอบ ๆ พระธาตุพูสีจะมีทางเดินให้สามารถมองเห็นเมืองหลวงพระบางได้ 360 องศา และมองเห็นพิพิธภัณฑ์พระราชวัง สนามบิน สายน้ำโขงและน้ำคาน ที่ไหนผ่านเมืองหลวงพระบาง พูสี หรือธาตุพูสี ตั้งอยู่ที่แขวงหลวงพระบาง ประเทศลาว เวลาทำการทุกวัน มีค่าเข้าชมคนละ 20,000 กีบ หรือประมาณ 80 บาท แผนที่วัดพูสี […]